Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van goederen alsmede op alle aannemingen van werken en diensten vanwege EUROQUIP BV, met uitsluiting van andere voorwaarden, en behoudens andere, schriftelijk bedongen overeenkomsten.

Art.2. De bestekken en offertes, uitgaande van EUROQUIP BV zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden en lonen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt EUROQUIP BV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De bestekken en offertes gelden voor een periode van 30 dagen.

Art.3. In geval van annuleren van de bestelling door de koper/opdrachtgever is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 20% van de waarde van de bestelling, onder voorbehoud van het recht van EUROQUIP BV haar concrete schade te vorderen zo deze de voorziene 20% zou overstijgen.

Art.4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt, en binden EUROQUIP BV niet. Vertraging in de levering/uitvoering der werken geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Art.5. De vrijwaringverplichting van EUROQUIP BV met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan de vrijwaringverplichting van haar leveranciers. De koper/opdrachtgever is ertoe gehouden de defecte stukken in originele verpakking terug te bezorgen, bij gebreke waaraan de garantie vervalt. Indien de koper/opdrachtgever eigenmachtig wijzigingen aanbrengt aan het product of de installatie, of uitbreidingen plaatst, komt de garantie volledig te vervallen.

Art.6. De goederen worden verzonden op risico van de koper/opdrachtgever. De vervoerskosten komen ten laste van de koper/opdrachtgever, tenzij anders bepaald.

Art.7. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt EUROQUIP BV zich het recht voor om, na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art.8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering/plaatsing/afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art.9. Wanneer EUROQUIP BV ten gevolge van overmacht, staking, lock-down, e.d. niet in mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.10. EUROQUIP BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf-gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art.11. Klachten betreffende de levering/plaatsing moeten bij EUROQUIP BV toekomen binnen de 10 dagen na levering/plaatsing en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Art.12. Het protest ten aanzien van een factuur van EUROQUIP BV dient schriftelijk te gebeuren, binnen de 10 dagen na factuurdatum, met vermelding van datum en nummer van de factuur.

Art.13. Alle facturen van EUROQUIP BV zijn contant betaalbaar te Pelt, tenzij anders werd bedongen.

Art.14. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belopen van 10% op jaarbasis van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfai-taire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €75. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire vergoeding niet begrepen en worden de koper/ opdrachtgever afzonderlijk aangerekend.

Art.15. Bij niet-betaling behoudt EUROQUIP BV zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt EUROQUIP BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voor-afgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet volledig uitgevoerde gedeelte.

Art.16. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van EUROQUIP BV. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting. EUROQUIP BV behoudt zich het recht voor om, bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag, onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling over te gaan tot revindicatie van de goederen. Tevens kan afwezigheid van integrale betaling door EUROQUIP BV ingeroepen worden als grond tot ontbinding van de overeenkomst. De koper/opdrachtgever mag, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, op generlei wijze de geleverde goederen vervreemden of bewerken, tenzij met en binnen de perken van de schriftelijke toestemming van EUROQUIP BV.

Art.17. De rechtsverhoudingen tussen EUROQUIP BV en haar contractanten zijn onderworpen aan deregels van het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend het Vredegerecht te Neerpelt en de recht-banken te Hasselt bevoegd.

Conditions générales de vente et de livraison

Art.1. Les conditions présentes sont applicables à toute commande de la vente de marchandises ainsi qu’à tous les travaux et service effectué par EUROQUIP BV, à l’exception d’autre conditions, et sauf convention écrite contraire.

Art.2. Tous les devis et offres de prix, faits par EUROQUIP BV, sont basés sur les tarifs et salaires courant du moment. En cas de changement de ceux-ci, EUROQUIP BV se réserve le droit d’adapter ses prix en propor-tion. Les devis et offres de prix sont valables pendant une période de 30 jours.

Art.3. Si l’acheteur ou donneur d’ordre annule une commande, il doit payer une somme forfaitaire de 20% de la valeur de la commande, sous réserve du droit pour EUROQUIP BV de récupérer des frais encourus si ceux-ci surpassent les 20% prévus.

Art.4. Les délais de livraisons sont toujours donnés à titre indicatifs et sont approximatifs ; nous sommes uniquement tenus à les respecter dans la mesure du possible. Un retard dans une livraison ou un montage n’accorde aucun droit au client de dédommagements ou d’annulation de contrat.

Art.5. La garantie fournie par EUROQUIP BV en cas de défauts des matériaux livrés ne va pas plus loin que la garantie fournie à EUROQUIP BV par ses fournisseurs. L’acheteur/donneur d’ordre doit renvoyer toute pièce défectueuse dans son emballage d’origine, sans quoi toute garantie est nulle. Si l’acheteur ou donneur d’ordre effectue lui-même des modifications au produit ou installation, la garantie est nulle.

Art.6. Nos marchandises sont transportées aux risques et périls de l’acheteur. Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur sauf autre convention écrite préalable.

Art.7. Si l’acheteur ne vient pas retirer les marchandises commandées au moment stipulé, EUROQUIP BV se réserve le droit, après une période de 15 jours ; de considérer le contrat comme rompu et ce sans avertissement préalable.

Art.8. Le stockage des marchandises en attente d’une livraison ou d’un montage ou en attendant que le client vienne les chercher se fait aux risques et périls du client.

Art.9. Si EUROQUIP BV n’est pas en cas de force majeure, de grève d’émeute ou autres pas dans la possibilité de respecter un contrat, il se réserve le droit d’annuler ce contrat sans qu’aucune forme de dédommage-ment ne soit due.

Art.10. EUROQUIP BV se réserve le droit d’annuler légalement et sans avertissement préalable un contrat en cas de faillite, insolvabilité ainsi que suite à tout changement dans la situation juridique du client.

Art.11. Toute plainte concernant la livraison ou le placement de marchandises doivent arriver à EUROQUIP BV endéans d’un délai de 10 jours après livraison ou montage et toujours avant l’utilisation ou la revente des marchandises.

Art.12. Toute protestation du client concernant une facture de EUROQUIP BV doit avoir lieu endéans d’une durée de 10 jours, et mentionner la date et le numéro de la facture en question.

Art.13. Toutes nos factures sont payables contant à EUROQUIP BV à Pelt sauf convention contraire.

Art.14. En cas de non-paiement d’une facture endéans de la durée convenir, l’acheteur est tenu de droit, sans qu’une mise de demeure préalable nécessaire, de payer une indemnité annuelle de 10% du montant de la facture à partir de la date d’échéance, ainsi qu’une indemnité conventionnelle et forfaitaire d’un montant de 10% du montant de la facture avec un minimum de €75. Tous frais dû a l’impossibilité de paiement d’une facture ou d’un virement ainsi que tout autre frais d’encaissement sont exclu de ses indemnités et seront facturés séparément au client

Art.15. En cas de non-paiement, EUROQUIP BV se réserve le droit d’annuler toute livraison ultérieure. De plus EUROQUIP BV se réserve le droit de considérer le contrat de droit et sans avertissement préalable comme nul dans sa totalité ou pour la partie qui reste à effectuer.

Art.16. Tant que les marchandises ne sont pas entièrement payées, elles demeurent la propriété de EUROQUIP BV. Le risque passe sur le client à partir de la signature du contrat. EUROQUIP BV se réserve le droit de revendiquer les marchandises en cas de non-paiement ou de paiement partiel à la date d’échéance. En plus EUROQUIP BV se réserve le droit de considérer le contrat comme nul en cas de non-paiement. Le client ne peut en aucun cas revendre ou manipuler les marchandises d’aucune façon sauf autorisée préalablement par EUROQUIP BV.

Art.17. Les rapports légaux entre EUROQUIP BV et ses contractantes sont soumises aux légalisations et aux lois belges. En cas de contestation, seuls le juge de paix de Neerpelt et le tribunal d’Hasselt sont compétents.

General conditions of sale and delivery

Art.1. These terms and conditions apply to all sales and deliveries of goods and to all contracts for work and services on behalf of EUROQUIP BV, to the exclusion of any other terms and conditions, and subject to any other agreements stipulated in writing.

Art.2. Specifications and offers issued by EUROQUIP BV are based on the values and wages applicable at that time. If these change, EUROQUIP BV reserves the right to adjust prices proportionally. Quotes and quotations are valid for a period of 30 days.

Art.3. If the buyer/client cancels the order, it shall owe a fixed compensation amounting to 20% of the value of the order, subject to EUROQUIP BV’s right to claim specific damage if this exceeds the 20% provided for.

Art.4. Delivery terms are given by way of information only and are not binding on EUROQUIP BV. Any delay in the delivery/performance of the works shall not entitle the user to claim compensation or to terminate the agreement.

Art.5. EUROQUIP BV’s obligation to indemnify with respect to defects in the delivered goods does not extend beyond the obligation to indemnify of its suppliers. The buyer/client shall be obliged to return the defective items in their original packaging, failing which the warranty shall lapse. If the buyer/customer makes changes to the product or installation, or installs extensions, the warranty will lapse in full.

Art.6. The goods are shipped at the risk of the buyer/customer. Transport costs are at the expense of the buyer/customer, unless stipulated otherwise.

Art.7. If the buyer does not collect the goods on the date communicated to him, EUROQUIP BV reserves the right to regard the agreement as dissolved after expiry of a period of fifteen days, without prior notice of default.

Art.8. Storage of the goods pending delivery/placement/removal shall take place at the buyer’s risk.

Art.9. If EUROQUIP BV is unable to perform the agreement due to force majeure, strike, lock-out, etc., it reserves the right to terminate the agreement without claiming any compensation.

Art.10. EUROQUIP BV reserves the right to consider the agreement terminated by operation of law and without prior notice of default in case of bankruptcy, apparent insolvency, and any change in the legal status of the buyer.

Art.11. Complaints concerning the delivery/placement must reach EUROQUIP BV within 10 days after delivery/placement and in any event before the goods are used or sold.

Art.12. Protests with respect to invoices issued by EUROQUIP BV must be made in writing, within 10 days after invoice date, stating the date and number of the invoice.

Art.13. All invoices of EUROQUIP BV are payable in cash in Pelt, unless stipulated otherwise.

Art.14. In case of non-payment of the invoice within the set term, an interest on arrears of 10% per annum of the invoice amount shall be payable by operation of law and without prior notice of default. A fixed compensation of 10% of the amount of the invoice, with a minimum of €75, is also due automatically and without prior notice. Costs related to unpaid bills of exchange or checks as well as other collection costs are not included in this fixed compensation and will be charged separately to the buyer/client.

Art.15. In case of non-payment, EUROQUIP BV reserves the right to stop further deliveries. EUROQUIP BV also reserves the right to consider the agreement terminated ipso jure and without prior notice of default with respect to the entire agreement or the part not yet fully performed.

Art.16. As long as the delivered goods have not been paid for, they shall remain the property of EUROQUIP BV. However, the risk shall pass to the buyer upon conclusion of the contract. In the absence of full payment on the due date, EUROQUIP BV reserves the right to revindicate the goods immediately and without prior notice of default. EUROQUIP BV may also invoke the absence of full payment as grounds for termination of the agreement. As long as full payment has not been made, the buyer/customer may not alienate or process the delivered goods in any way whatsoever, except with and within the limits of written permission from EUROQUIP BV.

Art.17. The legal relations between EUROQUIP BV and its contracting parties shall be governed by Belgian law. In case of disputes, the Vredegerecht in Neerpelt and the law courts in Hasselt shall have exclusive jurisdiction.